Amerika’da Vergi Sistemi – Wocopa

Amerika’da bir şirket kurabilmeniz için çalışma vizenizin ve çalışma izninizin olması şarttır. Şirketinizin hangi eyaletin hangi şehrinde olduğu da bir o kadar önemli. Amerika’da toplamda 50 eyalet bulunur ve her eyaletteki şehrin kendine ait prosedürleri olur. Yasal süreçte, herhangi bir eyalette şirket kuracaksanız hem devlete hem de federale kayıtlı olmanız gerekir. Türkiye’de bu vergi sistemi tek bir kanaldan işler. Fakat Amerika’da iki farklı kanaldan vergi ödersiniz. Federale ödediğiniz vergi Amerika’ya ödediğiniz vergidir. Fakat vergi tutarı da şehirden şehre değişir. Amerika’da yaşayan ya da yaşamayan herkes, yani her Amerikan vatandaşı kazandığı paranın gerekli yüzdesini vergi olarak ödemek zorundadır.

Vergi Sistemi

En temel federal gelir yasası gelir vergileri, toprak ve hediye vergileri, iş vergileri ve tüketim vergilerinin hepsi hakkında hükümler içeren İç Gelir Kanunu’dur. Amerika’da KDV yoktur ama eyaletler kendileri değişen oranlarda satış vergisi koyar. Federal vergiler Hazine Bakanlığı’na bağlı bir devlet kurumu olan İç Gelir Servisi (IRS) tarafından idare edilir. Federal vergilere ilaveten eyaletler ve belediyeler de kendi vergilerini koyabilir. Bunlar federal vergiler kadar olmasa bile bazen oldukça yüksek olabilir. Alaska, Florida, Nevada, Güney Dakota, Texas, Washington ve Wyoming. New Hampshire ve Tennessee yalnızca kâr ve faiz gelirlerinden vergi alır. Çoğu eyalet, gelirin %10’u kadar vergi alır.

ABD’de her eyalet kendi özel vergi kanunlarına ve vergi toplama idaresine sahiptir. Bu nedenle şirketinizi hangi eyalette açacağınız büyük önem taşır. ABD’de ticari faaliyette bulunan yabancılar, elde ettikleri kâr üzerinden vergiye tabidirler. Yabancı uyruklu şirketlere kâr üzerinden uygulanan en yüksek vergi oranı %35, yerleşik olmayan bireyler için ise %39,6’dır. Şirketler sahip oldukları şubeler için de ayrı bir vergiye tabi olabilirler.

Şirket Türlerine Göre Vergilendirme Unsurları

ABD’de şirketler; Ticari Varlığın Yegâne Sahipliği (Sole Proprietorship), Ortaklık (Partnership), Ticari Şirketler (C veya S Corporations), Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership), Sınırlı Sorumlu Kuruluş (Limited Liability Company) şeklinde faaliyet gösterir.

Ticari Varlığın Yegâne Sahipliği (Sole Proprietorship), sahibi ve yöneticisi sadece kendisidir. Tüm sorumluluk ile kar ve zararları şahsen üstlenir. Bu tür ticari işletmeler hukuki formalite olmadan yürürlüğe girer. Ancak, sermaye sadece şahsın kişisel maddi gücüne bağlı olduğu için genelde çok küçük çapta işlerdir. Standart vergilendirmeye tabiidir. Yani sadece kişi gelir vergisi öder. Bankalar ve diğer sermaye sağlayacak kaynaklar, herhangi bir ticari kaydı bulunmayan ve formalitelerden uzak ticari şirketlere kaynak sağlamada genelde pek istekli olmazlar.

Ortaklık (Partnership), birden fazla sahibinin olması durumunda bir ortaklık olarak işlemlerini yürütebilir. Ortaklar, ortaklığa mal varlığı katkısında bulunup, bu ortaklığın borçlarından kişisel olarak tüm varlıkları ile sorumludurlar. Ortaklığın zarara uğraması durumunda, bu zararı kişisel gelir vergilerinden düşebilirler. Bir aşamalı vergilendirmeye tabidir.

Ticari Şirketler (C veya S Corporations), şirketin C türü olarak adlandırılmasının nedeni ABD Federal vergi hukukunun “C” bölümüne tabii olmasıdır. S türü şirket ise söz konusu kanunun “S” bölümüne tabidir. Ticari C ve S şirketleri, Amerika’da büyük ve küçüklüğüne bakılmaksızın, ticari işlemlerin uygulanmasında en esnek ticari varlık şeklidir. C ve S türü şirketler arasındaki en önemli fark vergilendirme yöntemlerindedir. S türü şirketlerde, şirketin kendisi, gelir vergisi ödemez. Şirketin kar ve zararlarını şirket ortakları, kişisel olarak üstlenir.

Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership), özellikle geniş sermaye gerektiren ticari işletmelere uygundur. Aynı zamanda sınırlı ortaklık, tek bir şahıs veya belirli bir sanayi kolunda yeterli tecrübesi olan küçük bir grup tarafından işletilecek hukuki varlıklar için uygun bir ortaklık çeşididir. Bir aşamalı vergilendirmeye tabidir. Sınırlı ortakların kişisel sorumluluğu yoktur. Sınırsız ortaklar ise kişisel olarak bu ortaklığın borçlarından sorumludurlar.

Sınırlı Sorumlu Kuruluş (Limited Liability Company), kayda değer şekilde ilgi gören bu ortaklık çeşidinde, şirket sahipleri ortaklığın sağladığı faydalar yanında şirket tüzel kişiliğine sahip olunmasından kaynaklanan avantajlardan da istifade edebilir. Sınırlı sorumlu şirketin sahipleri, üyeler olarak adlandırılır. Üyeler kendi başlarına kuruluşu yönetebilecekleri gibi, Yönetim Anlaşması’nda belirtildiği şekilde, yönetimi kendilerinin atayacakları kişi veya kişilere, yöneticilere devredebilirler. Tek aşamalı vergilendirme söz konusudur.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?